Regulamin konkursu „Wakacyjne wędrówki kulinarne”

Regulamin konkursu na Facebooku –  „Wakacyjne wędrówki kulinarne”

§ 1. Organizator
1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „ Wakacyjne wędrówki kulinarne” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS 0000368790, NIP: 5492411331, REGON 121374445(zwany dalej: „Organizatorem”).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Udział w Konkursie, w tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę ewentualnych nagród.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 31 sierpnia 2019r. do dnia 13 września 2019., z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 31 sierpnia 2019r. do dnia 13 września 2019r. do godz.23:59:59.
2.Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi na Facebooku w dniu 14 września 2019r. najpóźniej do godz.15.00 przez podanie danych tj. imię i nazwisko bądź pseudonim,jakim uczestnik posługuje się.
 
§ 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest :
a)Zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia z wakacji Uczestnika,które przedstawia potrawy lub miejsca związane ze spożywaniem lokalnych przysmaków.
Pod zdjęciem można napisać kilka słów opisujących miejsce odpoczynku bądź obrazujących wrażenia z pobytu .
b)Akceptacja przez Autora niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie www.arcpol.com.pl oraz na Facebooku.
c)Wyrażenie zgody przez Autora na wykorzystanie danych osobowych celem wyłonienia zwycięzców konkursu,wysyłki przyznanych nagród oraz ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu na profilu ”Arc-Pol Makarony ”.
 
§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W dniu 14 września 2019r. do godz.15.00 Organizator wybierze najciekawsze propozycje, których autorzy otrzymają nagrody określone w §5 ust. 1 pkt a) i b) Regulaminu;
2. Przy wyborze najciekawszych prac konkursowych Organizator będzie kierować się subiektywnymi ocenami .
 
§ 5. Nagrody oraz ich wydanie
1. W Konkursie przewidziane są :
a) 3 Nagrody,które obejmują fartuch kuchenny w kolorze czerwonym z nadrukiem logo „Arc-Pol Makarony” o wartości 14,46 zł+rękawica kuchenna z logo „Arc-Pol Makarony” o wartości 6,35 zł. Łączna wartość nagrody:20,81 zł oraz 3 Nagrody w postaci zestawu sztućców do grilla o wartości 25,77zł .
b) nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości przyznanej nagrody.
Od wartości nagrody Organizator potrąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Najpóźniej dnia 14 września 2019r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wysłanie prywatnej wiadomości .
2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysyłki nagrody w wiadomości e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej od Organizatora.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę konkursu adresu korespondencyjnego.
4. Nagrody zostaną wysłane do dnia 17 września 2019r. za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera na adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa Organizator.
5. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.
 
§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 28 września 2019r.w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, nie później niż do dnia 12 października 2019r. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 
§ 7. Dane osobowe
1.Administratorem danych osobowych jest firma „Arc-Pol Babiński” Spółka komandytowa z siedzibą w Czańcu,ul.Dworska 30,NIP:5492411331, Regon:121374445, KRS: 0000368790.
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:arcpol@arcpol.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.) wykonywania działań związanych z organizowanym konkursem- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6,ust.1 lit.a,b,c RODO
b.)świadczenia usług drogą elektroniczną-podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c.)wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Spółce na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.)dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e.)realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.Dostęp do danych osobowych mogą mieć: współpracownicy, kancelaria podatkowa,kancelaria prawna, firmy kurierskie oraz transportowe,placówki pocztowe – wyłącznie w ramach celów wymienionych w pkt.3 niniejszej informacji .
5.Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich,ani też nie będą one sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych.
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z danego konkursu (przygotowanie wysyłki,obsługa reklamacji,ewentualnych roszczeń) oraz przez czas wymagany przepisami prawa,w tym przepisami o rachunkowości.
7.Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
8.Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres :43-354 Czaniec,ul.Dworska 30 lub elektronicznej na adres e-mail : arcpol@arcpol.pl
9.Ma Pani/Pan prawo do:
a)dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)sprostowania ich treści,
c)usunięcia swoich danych osobowych,
d)ograniczenia ich przetwarzania,
e)wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
f)do przenoszenia swoich danych osobowych
g)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne,ale ich brak uniemożliwia sfinalizowanie konkursu organizowanego na fanpage’u Spółki ,w tym wysyłkę nagrody oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych.
 
§ 8. Prawa autorskie
1. W przypadku prac konkursowych nagrodzonych nagrodami zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wydania nagrody. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac konkursowych nagrodzonych nagrodami obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy konkursowej, w porozumieniu z nimi, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę konkursową oraz jej opracowanie bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów. Zwycięzcy upoważniają także Organizatora do wykonywania ich autorskich praw osobistych.
5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
7. Uczestnikom Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich.
 
§ 9. Odpowiedzialność Organizatora
1.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.arcpol.com.pl
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.