Konkurs na Facebooku pt.”Kalendarze”

Regulamin konkursu na Facebooku Kalendarze

§ 1. Organizator

1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą  Kalendarze (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest ARC-POL Babiński Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS 0000368790, NIP: 5492411331, REGON 121374445(zwany dalej: „Organizatorem”).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Udział w Konkursie, w tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłką ewentualnych nagród.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodą w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 17 stycznia 2021r. do 23 stycznia 2021r., z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od 17 stycznia 2021r. do 23 stycznia 2021r. do godz.23:59:59.

2.Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi na Facebooku w dniu 24 stycznia 2021r.do godz.15.00 przez podanie danych tj. Imię i nazwisko, pseudonim, jakim uczestnik posługuje sią.

§ 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest :

a)Zamieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Dlaczego akurat do Ciebie powinniśmy wysłać nasz kalendarz?

b)Akceptacja przez Autora niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie www.arcpol.com.pl .

c)Wyrażenie zgody przez Autora na wykorzystanie danych osobowych celem wyłonienia zwycięzców konkursu, wysyłki przyznanych nagród oraz ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu na profilu Arc-Pol Makarony .

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.Konkurs trwa od 17 stycznia 2021r do 23 stycznia 2021r.

2.Wyniki zostaną podane 24 stycznia 2021r do godz.15.00

3.Przy wyborze najciekawszych odpowiedzi konkursowych Organizator będzie kierował sią subiektywnymi ocenami .

§ 5. Nagrody oraz ich wydanie

1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:

a) 10 kalendarzy ściennych, trójdzielnych z logoArc-Pol Makarony.

b) 6 kalendarzy książkowych w oprawie koloru czerwonego z tłoczonym logoArc-Pol Makarony

c) nagrodą pieniężna w wysokości 10% wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

Od wartości nagrody rzeczowej Organizator potrąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadza do właściwego urządu skarbowego. Zwycięzca Konkursu zgadza sią, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatą podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodą lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobą trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wysłanie prywatnej wiadomości oraz ogłoszenie w połcie na fanpage’u Organizatora.

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysyłki nagrody w wiadomości e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej od Organizatora.

3.Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcą konkursu adresu korespondencyjnego.

4.Nagrody zostaną wysłane do 7 dni od chwili przekazania przez Zwycięzcą swoich danych adresowych, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez zwycięzców Konkursu  koszty przesyłki pokrywa Organizator.

5. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora nie później niż do 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców ,w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawą reklamacji.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest firma Arc-Pol Babiński Spółka komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul.Dworska 30,NIP:5492411331, Regon:121374445, KRS: 0000368790.
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: arcpol@arcpol.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.) wykonywania działał związanych z organizowanym konkursem- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6,ust.1 lit.a,b,c RODO
b.)świadczenia usług drogą elektroniczną-podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c.)wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Spółce na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.)dla celów analitycznych i statystycznych  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e.)realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeł lub obronie przed roszczeniami) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.Dostąp do danych osobowych mogą mieć: współpracownicy, kancelaria podatkowa, kancelaria prawna, firmy kurierskie oraz transportowe, placówki pocztowe – wyłącznie w ramach celów wymienionych w pkt.3 niniejszej informacji .
5.Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich, ani też nie będą one sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych.
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z danego konkursu (przygotowanie wysyłki, obsługa reklamacji, ewentualnych roszczeń) oraz przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7.Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
8.Każdą z wyrażonych zgód można wycofaniu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodną z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres :43-354 Czaniec, ul.Dworska 30 lub elektronicznej na adres e-mail : arcpol@arcpol.pl
9.Ma Pani/Pan prawo do:
a)dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)sprostowania ich treści,
c)usunięcia swoich danych osobowych,
d)ograniczenia ich przetwarzania,
e)wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
f)do przenoszenia swoich danych osobowych
g)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodę z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia sfinalizowanie konkursu organizowanego na fanpage’u Spółki ,w tym wysyłką nagrody oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych.

§ 8. Prawa autorskie

1. W przypadku odpowiedzi konkursowych nagrodzonych nagrodami zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wydania nagrody. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac konkursowych nagrodzonych nagrodami obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostąp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy konkursowej, w porozumieniu z nimi, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

4. Organizator ma prawo korzystania i rozpowszechniania pracy konkursowej oraz jej opracowanie bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów. Zwycięzcy upoważniają także Organizatora do wykonywania ich autorskich praw osobistych.

5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnią osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie sią zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Uczestnikom Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich.

§ 9. Odpowiedzialność Organizatora

1.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianą miejsca pobytu, adresu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianą innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sią przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.arcpol.com.pl

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodą na zasady Konkursu określone w regulaminie.